Edukacyjne inspiracje nauczycieli z „Kopernika”

Edukacyjne inspiracje nauczycieli z „Kopernika”

Arystoteles powiedział: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. W zawodzie nauczyciela to pragnienie powinno stać się koniecznością, motywacją do podejmowania nowych wyzwań oraz szukania inspiracji. W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu możliwość tę udało się zrealizować dzięki projektowi programu Erasmus+ w ramach akcji KA1. Projekt „Kadra edukacyjna XXI wieku” dofinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Najważniejszym celem projektu było zdobywanie i doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli, wykorzystanie w szkole nowoczesnych technologii oraz wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania. W projekcie wzięło udział 18 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu. Kadra ucząca w ciągu całego okresu trwania projektu wyjeżdżała na szkolenia językowe, metodyczne oraz językowo - metodyczne do Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz na Maltę. Tematyka szkoleń dotyczyła różnych zagadnień. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego, to główne zagadnienie podejmowane w trakcie kursu na Malcie. Zajęcia prowadzone w Portugalii dostarczyły nauczycielom wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania w powiązaniu z neurodydaktyką oraz wykorzystaniem aplikacji na smartfony do przygotowania i przeprowadzenia lekcji. Dziewięcioro uczestników kursu „General English” w Cork uczyło się skutecznej komunikacji w języku angielskim poprzez doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Tematyka kursu w Hiszpanii dotyczyła wypalenia zawodowego oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Nowoczesne technologie cyfrowe, wykorzystanie nowoczesnych urządzeń pomocnych w dydaktyce i metodyce poznali nauczyciele na kursie we Włoszech.

Doświadczenia i nabyte kompetencje nauczyciele wykorzystują w prowadzeniu zajęć, co wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły, a w kolejnych latach przyczyni się do zwiększenia liczby projektów i współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami z różnych państw.

W imieniu wszystkich uczestników składam serdeczne podziękowania koordynatorce projektu - pani Annie Surowiak za pomysł, trud i cierpliwość.

Dominika Kamińska

30.06.2020

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu serdecznie zaprasza w ramach Narodowego Czytania na spotkanie, które odbędzie się 5 września...

czytaj więcej
30.06.2020

Na dobry początek wakacji 2020 wspominamy pierwsze takie Święto Muzyki

Od 2007 roku, w okolicach 21 czerwca Kopernik gra i śpiewa w ramach Święta Muzyki. W tym roku koronawirus zmusił nas do zmiany formy, ale nie...

czytaj więcej