Kandydatów do klasy dwujęzycznej (1d), poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji określonymi w regulaminie rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych.

Test obejmuje weryfikację predyspozycji językowych oraz znajomości języka angielskiego, połączonych z testem sprawdzającym umiejętność logicznego myślenia w oparciu o anglojęzyczne teksty. Sprawdzian kompetencji nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie jest wliczany do puli punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, dający im 50% możliwych do uzyskania punktów lub więcej, będą brać udział w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych jest złożenie w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego do dnia 22 maja 2019 r. do godz.14.00 zgłoszenia do sprawdzianu kompetencji językowych, którego formularz dostępny jest TUTAJ.

Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego, są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych po dostarczeniu do sekretariatu szkoły zaświadczenia (oryginału lub poświadczonej kopii) w terminie do 22 maja 2019 r. do godz.14.00.

Termin główny sprawdzianu kompetencji językowych: 23 maja 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 (60 minut).
Termin dodatkowy sprawdzianu kompetencji językowych: 30 maja 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 (60 minut).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (lista imienna będzie wywieszona w szkole przez 7 dni): 5 czerwca 2019 r. (środa) godz. 12.00.

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z języka angielskiego obowiązujący na części pisemnej:

 • Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych
 • Zaimki względne
 • Przedimki określone i nieokreślone
 • Pytania pośrednie
 • Zdania czasowe
 • Unreal past
 • Czasowniki: posiłkowe, modalne, frazalne
 • Strona bierna i wyrażenie ‘causative have’
 • Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach
 • Okresy warunkowe
 • Forma bezokolicznika i forma ‘gerund
 • Zdania z so/such, wyrażenia “so do I, neither do I” 

Sprawdzian jest w formie pisemnej i sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne w zadaniach typu:
a) transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez)
np. Everyone thinks she is very confident because of her behaviour, but in fact she’s very shy.(though) She acts ________________, but in fact she’s very shy.
b) czytanie ze zrozumieniem (zadania typu: test prawda/fałsz, pytania otwarte, test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie definicji do słów pojawiających się w tekście, dopasowywanie nagłówków, dopasowywanie fragmentów). Rodzaje tekstów do analizy: literackie, popularnonaukowe, publicystyczne, instrukcje, itp.
c) słowotwórstwo
    np. It’s time you bought new clothes. You have _______ almost all of the old ones. GROW

Tematyka tekstów do czytania ze zrozumieniem obejmuje tematy:

 1. Family and social issues
 2. Education
 3. Customs and traditions
 4. Inventions and modern technology
 5. Tourism and travelling
 6. Mass media and communication
 7. Shopping and advertising
 8. Health and sport
 9. Arts and Culture
 10. Environment
Narzędzia dostępności