DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://lo-zywiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-11

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C.

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:

h - strona główna
5 - zmiana kontrastu
4 - informacje o dostępności
3- największa czcionka
2 - średnia czcionka
1 - domyślna czcionka

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Sarecki e-mail: biuro@lo-zywiec.pl
telefon: 33861 21 13
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia:
 • wejście główne bez progowe od ul. Słowackiego 2 od strony północnej,
 • od ul. Krasińskiego od boiska wejście ewakuacyjne od strony południowej – brak pochylni na wózek inwalidzki,
 • od ul. Piłsudskiego drugie wejście ewakuacyjne od strony południowej – brak pochylni na wózek inwalidzki.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 1. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, poddasze i piwnica) znajduje się korytarz. Ciągi komunikacyjne szerokie. Budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych - nie posiada podjazdu, nie posiada windy, brak poręczy.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Portiernia znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Miejsce i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 1. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

 1. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem ograniczeniem są ciężkie drzwi wejściowe.

Tłumacz języka migowego

 1. W szkole nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Narzędzia dostępności