Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu
ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec.

Dane kontaktowe Administratora: biuro@lo-zywiec.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: arkadiuszgawel@wp.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji programu nauczania przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec, a także przez podmioty trzecie do celów wymaganych w toku nauczania. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usługi. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych.

Narzędzia dostępności