Podsumowanie projektu „Mam szansę odnieść sukces”

W naszej szkole od 1.08.2019 roku do 30.06.2020 r. realizowaliśmy projekt unijny „Mam szansę odnieść sukces”. Całkowita wartość projektu wynosiła 333 244, 86 PLN, w tym wkład ze środków europejskich stanowił 287 508, 13 PLN, czyli 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz wsparcia uczniów, przygotowano ich do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy. Uczniowie skorzystali z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języków obcych i przedmiotów ścisłych, a szkoła wzbogaciła się o nową bazę dydaktyczną. W salach pojawiły się projektory multimedialne, laptopy, 2 monitory interaktywne, zakupiono pomoce dydaktyczne, a sala chemiczna zyskała dygestorium, nowe meble, stoliki i krzesła. Nauczyciele uczestniczyli w dwóch szkoleniach: „Praca z uczniem zdolnym” oraz „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole ponadpodstawowej”. 

Dyrektor szkoły - Jacek Biłko, Michał Gibas – kierownik projektu, szkolny koordynator projektu – Dominika Kamińska


Narzędzia dostępności