Regulamin rekrutacji 2023/2024  plik PDF  pobierz

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

§1
Informacje wstępne

1. W roku szkolnym 2023/2024 postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadzane jest za pomocą elektronicznego systemu naboru.
2. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej w szczególności należy:
  1) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły;
  2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
  3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
  4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§2
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) oraz - jeśli dotyczy - dokumentów określonych w §3 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1 lit. a-d niniejszego regulaminu. od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
od 27 lipca 2023 r.
do 1 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej poprzez dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów: 

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona kopia), 
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona kopia), 
  • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
---
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. 18 lipca 2023 r. 8 sierpnia 2023 r.
4.

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Osoby przyjęte do I LO im. M. Kopernika w Żywcu zobowiązane są dostarczyć dodatkowo: 

  • dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • kwestionariusz osobowy kandydata - pobierz.
  • oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna w sprawie uczęszczania ucznia niepełnoletniego na lekcje religii rzymskokatolickiej - pobierz.
od 18 lipca 2023 r.
do 25 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
od 8 sierpnia 2023 r.
do 14 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 26 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
16 sierpnia 2023 r.
do godz. 14.00

§3
Kryteria rekrutacji

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału:
    klasa 1a – uniwersytecka humanistyczna: język polski, matematyka, historia, język angielski
    klasa 1b – uniwersytecka matematyczna: język polski, matematyka, fizyka, język angielski
    klasa 1c i 1g – biologiczno-chemiczna: język polski, matematyka, biologia, chemia
    klasa 1d – matematyczna z nauczaniem dwujęzycznym: język polski, matematyka, geografia, język angielski
    klasa 1f – humanistyczna (społeczno-medialna): język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy prawo oświatowe,
    b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2  ustawy prawo oświatowe.
  1) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (wszystkie kryteria z tej grupy mają jednakową wartość);
    Spełnianie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:
    a) oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
    b) orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    c) prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
    d) dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  2) kandydaci spełniający kryteria ustalone przez szkołę w kolejności: wyższa średnia z przedmiotów obowiązkowych, wyższa ocena zachowania, wyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty, wyższa średnia ocen z języka polskiego i matematyki oraz dodatkowo do oddziału:
1a  wyższa ocena z j. polskiego, wyższa ocena z historii, wyższa ocena z j. angielskiego,
1b  wyższa ocena z matematyki, wyższa ocena z fizyki, wyższa ocena z j. angielskiego,
1c i 1g  wyższa ocena z biologii, wyższa ocena z chemii,
1d  wyższa ocena z matematyki, wyższa ocena z geografii, wyższa ocena z j. angielskiego,
1f  wyższa ocena z j. polskiego, wyższa ocena z wiedzy o społeczeństwie.
5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

§4
Dokumenty

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły dostarcza:
  1) wniosek o przyjęcie do szkoły;
  2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);
  5) dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania);
  6) kwestionariusz osobowy kandydata  pobierz;
  7) oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna w sprawie uczęszczania ucznia niepełnoletniego na lekcje religii rzymskokatolickiej – pobierz;
  8) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy) – pobierz;
  9) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeśli dotyczy) – pobierz;
  10) pozostałe dokumenty określone w §3 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1 lit. b-d niniejszego regulaminu (jeśli dotyczy).
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 10, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

§5
Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Kryterium – świadectwo (maksymalnie 100 punktów):
  1) język polski (maksymalnie 18 punktów):
    a) celujący – 18 punktów,
    b) bardzo dobry – 17 punktów,
    c) dobry – 14 punktów,
    d) dostateczny – 8 punktów,
    e) dopuszczający – 2 punkty.
  2) matematyka – jak w przypadku języka polskiego (maksymalnie 18 punktów);
  3) pierwsze wybrane zajęcie edukacyjne – jak w przypadku języka polskiego (maksymalnie 18 punktów);
  4) drugie wybrane zajęcie edukacyjne – jak w przypadku języka polskiego (maksymalnie 18 punktów);
  5) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
  6) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy prawo oświatowe:
    a) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
      finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
      laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
      finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
    b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim:
      finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
      laureat konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
      finalista konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów
    c) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
      uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
      uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
      uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
      uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
      uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
      uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
    d) w zawodach wiedzy będących konkursem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
      uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
      uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
      uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
      uzyskanie tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego –  5 punkty
    e) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. a)–d), artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
      międzynarodowym – 4 punkty
      krajowym – 3 punkty
      wojewódzkim – 2 punkty
      powiatowym – 1 punkt
    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
2. Kryterium – egzamin ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów):
  1) język polski – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 punktów);
  2) matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 punktów);
  3) język obcy nowożytny – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3 (maksymalnie 30 punktów).
3. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200 punktów.

§6
Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1) język polski (maksymalnie 35 punktów):
    a) celujący – 35 punktów,                                                                                                                                             
    b) bardzo dobry – 30 punktów,
    c) dobry – 25 punktów,
    d) dostateczny – 15 punktów,
    e) dopuszczający – 10 punktów.
  2) matematyka – jak w przypadku języka polskiego (maksymalnie 35 punktów);
  3) język obcy nowożytny (maksymalnie 30 punktów):
    a) celujący – 30 punktów,
    b) bardzo dobry – 25 punktów,
    c) dobry – 20 punktów,
    d) dostateczny – 10 punktów,
    e) dopuszczający – 5 punktów.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w §6 ust. 1 niniejszego regulaminu, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

§7
Procedura odwoławcza

1. Od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie postępowania rekrutacyjnego do 31 lipca 2023 r., a terminie postępowania uzupełniającego do 21 sierpnia 2023 r.
2. W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. W terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły, dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§8
Informacje dodatkowe

1. Przydział uczniów do klasy 1c i 1g zostanie dokonany po rekrutacji na podstawie liczby uzyskanych punktów.
2. W planowanych oddziałach pierwszym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem obcym będzie: język niemiecki, język francuski lub język hiszpański.
3. Język angielski i język niemiecki nauczane będą jako kontynuacja ze szkoły podstawowej, język francuski i język hiszpański nauczane będą od podstaw.
4. W każdym oddziale klasy pierwszej będzie tworzona grupa języka niemieckiego oraz grupa języka francuskiego lub hiszpańskiego (decyzję, który z tych dwóch języków będzie nauczany w danym oddziale podejmuje dyrekcja szkoły, uwzględniając możliwości organizacyjne szkoły).
5. Przy przydzielaniu uczniowi drugiego języka obcego będą brane pod uwagę preferencje ucznia, w przypadku dużej liczby uczniów preferujących dany drugi język obcy o jego przydziale będzie decydować liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

 

Narzędzia dostępności