Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 13 maja 2024 r.
do 17 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2024 r.
do 25 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej poprzez dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona kopia),
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona kopia),
  • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

-----
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. 12 lipca 2024 r. 2 sierpnia 2024 r.

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Osoby przyjęte do I LO im. M. Kopernika w Żywcu zobowiązane są dostarczyć dodatkowo:

  • dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • kwestionariusz osobowy - pobierz.
  • oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna w sprawie uczęszczania ucznia niepełnoletniego na lekcje religii rzymskokatolickiej - pobierz.
od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
od 2 sierpnia 2024 r.
do 8 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 19 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
9 sierpnia 2023 r.
do godz. 14.00

Dokumenty należy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 8612113

Narzędzia dostępności