Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Świadectwo 100 punktów
Język polski     celujący 18 pkt 18 punktów
bardzo dobry 17 pkt
dobry 14 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt
Matematyka jak w przypadku języka polskiego  18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcie edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Drugie wybrane zajęcie edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem   7 punktów
Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy prawo oświatowe (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 punkty
Egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty   język polski 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent 35 punktów
  matematyka 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent 35 punktów
  język obcy nowożytny 0,30 pkt. za każdy uzyskany procent  30 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w §6 ust. 1 niniejszego regulaminu, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

Szczegółowe informacje o sposobie przeliczania na punkty w przypadku zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu znajduje się w regulaminie rektutacji - zobacz.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 8612113

Narzędzia dostępności