today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 13.30 (w nawiązaniu do informacji z dnia 21.04.2020 r. dotyczącej stanu epidemii) Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia (II piętro, aula).
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019.
2. Ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Sprawy bieżące i komunikaty.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu - Prezes Stowarzyszenia, Aleksandra Bura

Narzędzia dostępności