Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Żywcu

uchwalony w dniu 17 kwietnia 2009 roku

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Żywcu”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej nazwy „Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO w Żywcu”.

§ 3.

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żywiec.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele działania

§ 7.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego celem są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkole.

3. Optymalizację wydatkowania środków przeznaczonych na realizowanie programów placówek szkolnych.

4. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności Rady Rodziców
w szkole.

5. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

6. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży, a także organizacjami polonijnymi.

7. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów.

8. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

9. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów.

10. Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo.

11. Propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.

12. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.

13. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

14. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

15. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

16. Propagowanie i organizowanie zajęć pozaszkolnych.

§ 9.

W prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje zadania Pożytku Publicznego według zamieszczonego poniżej opisu zgodnego z PKD:

1. Działalność Pożytku Publicznego nieodpłatna:

- 91.33.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 85.14.A działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 92.3 działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała,

- 92.62.Z działalność związana ze sportem pozostała,

- 92.72.Z działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.

3. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 13.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Regularne płacenie składek członkowskich.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.

2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12.pkt. 3. i 4. oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem stałego pełnomocnika.

4. Członek wspierający nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

- utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

2. Członkowie zwyczajni nieopłacający składek członkowskich przez okres 6 miesięcy mogą utracić status członka zwyczajnego na wniosek Zarządu i zostać członkami wspierającymi.

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie od Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

4. Informacje o statusie członkowskim udzielane są na wniosek członka Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 18.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 kwietnia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu oraz powołanie członków władz, w przypadku upływu kadencji.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

3. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w pkt.2 . lit. b) i c) powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia wraz z uzasadnieniem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nieobjętych porządkiem obrad.

5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania.

5. Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o którym mowa w § 15. ust. 3 Statutu.

§ 21.

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Jeżeli jednak dwa kolejne Walne Zebrania Członków nie mogą podjąć uchwał ze względu na brak kworum, wówczas trzecie kolejne Walne Zebranie Członków może podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków, przy czym głosowanie może dotyczyć jedynie spraw określonych w pierwotnym porządku obrad. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia. O miejscu odbycia danego Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd.

§ 22.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 23.

1. Zarząd składa się z trzech członków w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu wybierani są na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) zakończenia kadencji Zarządu,

b) złożenia rezygnacji,

c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji z powodu choroby, wyjazdu za granicę, itp.,

d) braku przejawiania inicjatywy oraz prac na rzecz osiągania celów Stowarzyszenia.

5. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.

§ 24.

1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.

2. Odwołania Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków.

3. Zasady określone w par. § 21. pkt.1. zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Do odwołania Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia § 23 pkt.4.

§ 25.

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych.

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

6. Opracowywanie i uchwalanie programów oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia.

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających oraz określanie statusów członków Stowarzyszenia.

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi w trakcie działalności Stowarzyszenia.

9. Określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.

10. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw niezastrzeżonych Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej.

12. Odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji (§ 23 pkt.4 lit. b).

13. Tworzenie oddziałów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 27.

Zarząd uprawniony jest do działania w tym do podpisywania wszelkich dokumentów w składzie co najmniej 2 członków.

§ 28.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Prezes Zarządu działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.

§ 29.

1. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.

2. Zarząd może wybrać Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz dyrektorów oddziałów, do zadań których należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracami osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu lub odpowiednio w oddziałach. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia lub dyrektorów oddziałów do podejmowania w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia lub odpowiednio oddziałów, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd.

3. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 2, nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu.

4. Funkcji Dyrektora Biura Stowarzyszenia nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat. Przepis § 23. ust. 3,4,5 stosuje się odpowiednio do członków Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,

c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

d) składanie co roku Walnemu Zebrania Członków sprawozdań ze swej działalności,

e) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Pracami Komisji rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisje Rewizyjną.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego członka w drodze dokooptowania.

6. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

§ 31.

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 32.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,

c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,

d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,

e) odsetki bankowe i inne dochody z kapitału.

§ 33.

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów powstałych przy ich realizacji.

§ 34.

1. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

2. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

3. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zasady określone w § 21. pkt.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 36.

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jej środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zasady określone w § 21. pkt.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zasady określone w § 21. pkt.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny, określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 37.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.

Narzędzia dostępności