Regulamin przyznawania
Stypendium dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu,
cierpiących na przewlekłe schorzenia

1. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów cierpiących na przewlekłe schorzenia, w tym szczególnie uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z innymi dysfunkcjami organizmu, znacznie utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

2. Stypendium przyznawane jest uczniowi jednorazowo w połowie nauki w cyklu trzyletniego liceum, to jest po pierwszym semestrze II klasy lub w wyjątkowych przypadkachw innym roku nauki ucznia, do 31 marca danego roku szkolnego.

3. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

a) posiada dokumentację potwierdzającą schorzenie i długotrwałe leczenie (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub inne),

b) uzyskał semestralny stopień z zachowania co najmniej bardzo dobry,

c) uzyskał na półrocze klasy II średnią ocen co najmniej 3,0,

d) zyskał pozytywną opinię Komisji do spraw przyznawania licealistom I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu Stypendium dla uczniów cierpiących na przewlekłe schorzenia.

4. Kandydata do otrzymania stypendium wskazuje ucznia jego wychowawca, który, do tygodnia po zakończeniu I semestru w danym roku szkolnym wypełnia Prośbę o przyznanie stypendium uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, cierpiącemu na przewlekłe schorzenia (załącznik nr 1) i przekazuje ją do Zarządu Stowarzyszenia.

5. Prośby opiniuje Komisja do spraw przyznawania licealistom I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu Stypendium dla uczniów cierpiących na przewlekłe schorzenia, w skład której wchodzą:

a) Prezes Stowarzyszenia,

b) Członek Zarządu Stowarzyszenia,

c) Dyrektor szkoły,

d) pedagog szkolny,

e) szkolna pielęgniarka.

6. Komisja zbiera się w lutym każdego roku. Po zakończeniu obrad spisuje Protokół, na podstawie którego dokonuje się wypłaty z konta bankowego Stowarzyszenia. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

7. Stypendium, w formie gotówki lub przelewu na konto bankowe (uczeń upoważnia osobę pełnoletnią do dokonania przelewu na jej konto), wręczane jest uczniowi przez Dyrektora Szkoły (w jego gabinecie) w obecności Rodziców lub przynajmniej jednego Rodzica lub Opiekuna ucznia, wychowawcy ucznia oraz Prezesa Stowarzyszenia.

8. W ciągu każdego roku Stowarzyszenie może przyznać jedno lub kilka stypendiów.

9. Wysokość stypendium, ustalana corocznie przez Komisję w porozumieniu z całym Zarządem Stowarzyszenia, zależna jest od aktualnych w danym roku możliwości finansowych Stowarzyszenia i ilości kandydatów do stypendium. 

Narzędzia dostępności