ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Z Kopernikiem w XXI wiek – stowarzyszenie dla promocji i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu”. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem".

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żywiec.

2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie niniejszego Statutu – zwanego dalej „Statutem”, oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.).

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§4

Cele Stowarzyszenia to:
1. wspieranie działalności edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu,
2. promocja szkoły,
3. działanie wspomagająca naukę, szkolnictwo, edukację, oświatę i wychowanie,
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe i inne działania zmierzające do realizacji celów określonych w Statucie,
2. organizowanie konkursów, obozów naukowych i edukacyjnych, zawodów sportowych i turniejów, wycieczek, wykładów, warsztatów, seminariów oraz innych imprez.
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej,
4. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działalność Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,
5. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
6. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
7. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
8. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
9. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i instytucji,
10. inne działania realizujące cele statutowe.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§6

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
1) jest pełnoletnia,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie jest pozbawiona praw publicznych,
4) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
5) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
6) przedstawiła pisemnie opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji i po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.

§7

1. Członek ma prawo:
1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
2) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia,
3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów, co do działalności Stowarzyszenia.

§8

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4) regularnego płacenia składek członkowskich,
5) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§9

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.

§10

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka Stowarzyszenia,
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
6) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
7) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
9) braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
10) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
11) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
12) nie wywiązywania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie

Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§11

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§12

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§13

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§14

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie z głosem stanowiącym.

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.

4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.

§16

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

§17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§18

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu.

§19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§20

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) przyjmowanie i wykluczanie członków.

§21

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§22

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 10.000,00 (dziesięciu tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§23

1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.

2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.

3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §10 ust. 1 pkt 2-9, 11 i 12.

4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§24

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§26

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §10.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§27

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności określonej w Statucie,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
8) dochodów z kapitału,
9) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§28

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
1) na rachunku bankowym Stowarzyszenia,
2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§29

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niniejszy Statut został uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków 22.06.2021 r.

Narzędzia dostępności